Affenda (handelsnaam van P&E Art & Tax B.V.)

Affenda, gevestigd aan Meipoortstraat 59, 6981 DJ Doesburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.affenda.nl
Meipoortstraat 59,
7981 DJ Doesburg
+31681377776
P.N.G. Kleinresink is de Functionaris Gegevensbescherming van Affenda. Hij is te bereiken via peter@affenda.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Affenda verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Affenda verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Affenda verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling;
– Verzenden van onze nieuwsbrief;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om diensten bij je af te leveren;
– Affenda verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Affenda neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Affenda) tussen zit. Affenda gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Het aangifteprogramma van Unit4 Fiscaal gemak (www.fiscaalgemak.nl);

– Het digitale portaal van Reeleezee (www.reeleezee.nl);

– Het loonaangifte programma van Mijn Loon (www.loon.nl);

– De online app mijn loondossier (www.mijnloondossier.nl);

– Het jaarrekening pakket van Infine (www.infine.nl);

– Het mailpakket van Kerio (www.kerio.com/products/kerio-connect).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Affenda bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

NAW gegevens, aangifte gegevens, verstrekte dossiergegeven en emailverkeer  bewaren we zolang u klant bij ons bent. Wanneer de relatie wordt verbroken dan bewaren we de gegevens conform de wettelijke bewaar termijn die door de officiële instanties worden gesteld.

Gegevens m.b.t. sollicitaties worden bij niet aanname verwijderd binnen 4 weken na afwijzing van uw sollicitatie. Hieronder vallen alle gegevens, inclusief e-mail gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Affenda deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Affenda blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Affenda jouw persoonsgegevens aan andere derden, zoals de Belastingdienst. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Affenda gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Affenda en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@affenda.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Affenda wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Affenda neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@affenda.nl

Uw situatie bespreken

Wilt u weten of wij u kunnen helpen met uw specifieke vraagstuk? Leg uw kwestie voor en u zult onze kennis, ervaring en transparantie ervaren. Bel ons op 06 813 77 776.

Gratis adviesgesprek

"Ik ben woonachtig in Hongkong en heb een groeiend internationaal opererend bedrijf in Nederland. Hierdoor sta ik voor complexe juridische vraagstukken. Affenda adviseert breed en is juridisch zeer goed onderlegd."