Disclaimer website, intellectuele eigendom, privacy en cookies ten behoeve van de Affenda*

 

Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website

Op het gebruik van de website van Affenda zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Affenda, stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

 

Disclaimer website

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door Affenda met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Affenda aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

 

De website van Affenda bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Affenda worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Affenda.

 

Affenda geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

 

Affenda garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij Affenda en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Affenda niet toegestaan.

 

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van Affenda. Affenda zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Affenda slecht verdraagt met de naam en reputatie van Affenda, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

 

Privacy

Affenda respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan Affenda verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

 

De persoonsgegevens die door u aan Affenda worden verstrekt via de website van Affenda of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Affenda, neem dan contact op met Affenda onder telefoonnummer: 06-81377776.

 

Cookies

Affenda maakt gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek van deze website te gebruiken. Affenda gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken.

Indien u deze website bezoekt worden uw gegevens vastgelegd in een cookie. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van Affenda wordt verminderd, danwel dat de website van Affenda geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie:

  • uw inlognaam
  • uw wachtwoord

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de website van Affenda en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem, Nederland.

 

* Affenda is een handelsnaam van P&E Art & Tax B.V.

Uw situatie bespreken

Wilt u weten of wij u kunnen helpen met uw specifieke vraagstuk? Leg uw kwestie voor en u zult onze kennis, ervaring en transparantie ervaren. Bel ons op 06 813 77 776.

Gratis adviesgesprek

"Ik ben woonachtig in Hongkong en heb een groeiend internationaal opererend bedrijf in Nederland. Hierdoor sta ik voor complexe juridische vraagstukken. Affenda adviseert breed en is juridisch zeer goed onderlegd."